Magic self-colouring cartoon

If you move the mouse over the picture below, or touch it, a grayscale version of a famous ‘Dirkjan’ cartoon will appear (on touch screens: touch something else to go back to the initial image). However, if you first focus your eyes on the black dot in the middle of the wacky-coloured version during 20 seconds, and then make the grayscale cartoon show up, it will appear correctly coloured — as long as you keep on looking at the black dot.

Magische zelf-inkleurende cartoon

Zoals je ziet, verschijnt er een zwart-wit versie van de klassieke ‘Jesmurva’ Dirkjan-cartoon als je met de muis over onderstaande tekening beweegt of deze aanraakt (op touchscreens: raak iets anders aan om de eerste tekening terug te tonen). Als je echter eerst gedurende 20 seconden je ogen focust op het zwarte puntje in het midden van de vies ingekleurde versie, en dan pas de zwart-wit cartoon doet verschijnen, zal hij op magische wijze correct ingekleurd lijken — zolang je naar het zwarte puntje blijft kijken.

Jesmurva

Cartoon from ‘Dirkjan’ by Mark Retera. Reproduction for educative purposes.
Cartoon uit ‘Dirkjan’ door Mark Retera. Reproductie voor educatieve doeleinden.

Why does this work?

For a detailed explanation you should find a reference book about perception, but in a nutshell it's as follows. Your visual system is constantly adapting to input. If you keep staring at the same thing, a kind of habituation occurs. In a sense, the colour pattern is programmed into your visual system such that if anything about it changes, the change will be extra visible. When swapping the entire image with a colourless version, your visual system is still habituated to the pattern with the inverted colours, and compensates by making you experience the inverse of those inverted colours, in other words the normal colours. Of course this effect then fades away as you again get habituated to the new input.

Waarom werkt dit?

Voor een gedetailleerde uitleg verwijs ik naar literatuur over waarneming, maar in een notendop gaat het als volgt. Uw visueel systeem past zich voortdurend aan aan binnenkomende stimuli. Als u blijft staren naar hetzelfde ding, treedt er een soort gewenning op. Het kleurenpatroon wordt in zekere zin geprogrammeerd in uw visueel systeem, zodat het extra duidelijk wordt als er iets aan verandert. Wanneer de ganse tekening verwisseld wordt door een kleurloze versie, is uw visueel systeem nog steeds gewend aan het patroon met de omgekeerde kleuren, en compenseert door u een gewaarwording te geven van het inverse van de omgekeerde kleuren, m.a.w. de normale kleuren. Natuurlijk verdwijnt dit effect dan geleidelijk omdat u opnieuw gewend raakt aan de nieuwe stimuli.

Terug naar Lex' Kotnet.absurd pagina
Back to Lex' Kotnet.absurd page